null

Dodatek energetyczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego można składać od 1 stycznia 2023 r. ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - wnioski złożone do 31 grudnia 2022 r. pozostaną bez rozpoznania).

Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci dodatku energetycznego, który częściowo rekompensuje wydatki ponoszone przez użytkownika lokalu na zakup energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorstwem energetycznym,

 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc.

Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku
o przyznanie dodatku jest realizowana w następujący sposób:

 • przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy - odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,

 • przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego – wówczas odbiorca wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury
  z przedsiębiorstwa energetycznego,

 • przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez wnioskodawcę - wówczas osoba ta winna złożyć oświadczenie,

 • wypłata w kasie Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o dodatek energetyczny znajdują się na stronie oraz pod numerem 19115.