null

Dodatek mieszkaniowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą wystąpić o pomoc w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego składając wniosek o dodatek mieszkaniowy. Szczegóły dot. uzyskania dodatku znajdują się w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133).


Warunki, które należy spełniać żeby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego:

1. legitymowanie się tytułem prawnym do lokalu/nieruchomości– dodatek przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom mieszkań,

 • osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • właścicielom mieszkań lub domów jednorodzinnych,

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu (jedyny wyjątek);

 2. spełnienie kryterium "dochodowego"

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • w gospodarstwie domowym 1 osobowym- 175% najniższej emerytury – 2 189,04 zł*

 • w gospodarstwie domowym 2 i więcej osobowym- 125% najniższej emerytury – 1 563,60 zł*

* Kwota najniższej emerytury jest ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 marca 2021 r. minimalna emerytura wynosi 1 250,88 zł brutto.

Gospodarstwo domowe  - to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.


UWAGA:

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.


Przez dochód należy rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania,

 • składek na ubezpieczenie emerytalne,

 • składek na ubezpieczenie rentowe,

 • składek na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 • dodatków dla sierot zupełnych,

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 • pomocy w zakresie dożywiania,

 • zasiłków pielęgnacyjnych,

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 • dodatku mieszkaniowego.

Szczegóły dot. uzyskania dodatku znajdują się w  ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.


UWAGA:

od 1 lipca 2021 r. zmieniają się zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego – szczególnie w części dochodowej.


3. spełnienie kryterium "powierzchniowego" – dodatek przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (albo o więcej niż 50% jeżeli udział powierzchni pokoi  i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Liczba członków gosp. dom.

pow. normatywna

30%
przekroczenie pow. normatywnej

50%
przekroczenie pow.
normatywnej

1 osoba 

35 m2 

45,50 m2 

52,50 m2

2 osoby 

40 m

52,00 m2 

60,00 m2

3 osoby 

45 m

58,50 m

67,50 m2

4 osoby 

55 m

71,50 m

82,50 m2

5 osób 

65 m

84,50 m

97,50 m2

6 osób 

70 m

91,00 m

105,00 m2

Powierzchnię normatywną zwiększa się:

 • o 5 m2 - dla każdej kolejnej osoby,

 • o 15 m2 - w przypadku zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej wymagającej zamieszkania w oddzielnym pokoju lub osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, która ma orzeczone uprawnienie do korzystania z wózka inwalidzkiego.

Podstawą obliczania dodatku mieszkaniowego są wydatki gospodarstwa domowego (czyli świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego), w skład których wchodzą m.in. opłaty za:

 • czynsz – w przypadku najemców,

 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną - w przypadku właścicieli mieszkań,

 • opłaty eksploatacyjne oraz energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych – w przypadku członków spółdzielni mieszkaniowych

W przypadku braku w lokalu instalacji: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, gazowej, dodatek mieszkaniowy zostaje powiększony o tzw. ryczałt energetyczny.

Dodatki przyznawane są w formie decyzji administracyjnej na 6 miesięcy, z możliwością kontynuacji po złożeniu kolejnego wniosku.

Dodatek pokrywa maksymalnie 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu i jest wpłacany na konto zarządcy domu lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal.

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy ma obowiązek wnosić na bieżąco przypadającą na nią część opłat (należne opłaty minus dodatek mieszkaniowy). W przypadku zadłużenia lokalu w trakcie pobierania dodatku mieszkaniowego (2 przypadające na wnioskodawcę okresy rozliczeniowe opłat) – w drodze decyzji administracyjnej następuje wstrzymanie jego wypłaty – z możliwością ich wznowienia po uregulowaniu zaległości .

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  znajdują się na stronie oraz pod numerem 19115.