null

Informacje ogólne o miejskich mieszkaniach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejskie mieszkania to lokale stanowiące własność m.st. Warszawy, czyli mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy (tzw. lokale komunalne) oraz mieszkania stanowiące własność miejskich spółek - Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy i spółek TBS liczył w na koniec 2020 r. łącznie 84 384 mieszkania, z czego:

  • lokali z zasobu m.st. Warszawy (tzw. lokale komunalne) było: 81 281

  • lokali w zasobach towarzystw budownictwa społecznego było: 3 103

Lokale z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy

Lokale znajdują się na terenie dzielnic m.st. Warszawy i każda z dzielnic gospodaruje lokalami znajdującymi się na swoim terenie na podstawie przepisów prawa miejscowego (uchwał Rady m.st. Warszawy) i ogólnie obowiązujących przepisów prawa (ustawy i rozporządzenia). W mieszkaniowym zasobie m.st. Warszawy wg stanu na 31.12.2020 r. zamieszkiwały 163 382 osoby.

Rodzaje lokali z zasobu m.st. Warszawy

Rodzaj lokalu

Warunki umowy najmu

lokal z umową najmu socjalnego

czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, najniższy czynsz - 1,76 zł za 1 m2

lokal z umową najmu na czas nieoznaczony

na czas nieoznaczony, bazowa stawka czynszu – 8,94 zł za 1 m2 , która może być obniżana lub podwyższana

Zarządzenie nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa

Lokale TBS

Lokale TBS to lokale mieszkalne stanowiące własność spółki TBS. W Warszawie działają dwie spółki ze 100% udziałem m.st. Warszawy:

    

Lokale z zasobu TBS stanowią własność spółki i są przez nią zarządzane.

Na skutek zmian w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa pojęcie „towarzystwo budownictwa społecznego” jest tożsame z pojęciem „społeczna inicjatywa mieszkaniowa” w skrócie SIM.

Więcej informacji nt. miejskich mieszkań znajduje się w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programie Mieszkaniowym m.st. Warszawy.