null

Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem Projektu pn. "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności". Projekt realizowany jest w partnerstwie z partnerami krajowymi i partnerem zagranicznym.


Informacje dotyczące Projektu

Tytuł Projektu: „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"

Numer naboru:  POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

Numer Projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0066/18

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 5.255.838,50 zł 

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 5.097.838,50 zł, w tym:  

 • dofinansowanie z EFS: 4.955.730,12 zł
 • dofinansowanie z dotacji celowej: 142.108,38 zł

Poziom dofinansowania: 97% wydatków kwalifikowalnych, w tym:  

 • dofinansowanie z EFS: 97,2124%
 • dofinansowanie z dotacji celowej: 2,7876%

Wkład własny w Projekcie: 158.000,00 zł

Instytucja, w której wniosek został złożony: Centrum Projektów Europejskich

Wnioskodawca/Beneficjent/Lider Projektu: Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie

Partnerzy Projektu:

Partnerzy krajowi:

 1. Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska z siedzibą w Warszawie
 2. m.st. Warszawa

Partner zagraniczny: organizacja Y-Foundation z Finlandii

Okres realizacji Projektu: 01 sierpnia 2019 r. - 31 lipiec 2022 r.

Okres realizacji Projektu został przedłużony do dnia 31 maja 2023 roku.

Umowa o dofinansowanie

Umowa partnerska pomiędzy partnerami krajowymi na rzecz realizacji Projektu została podpisana 14 czerwca 2019 roku.

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 28 czerwca 2019 roku.

Komórka merytoryczna i główny realizator Projektu w obrębie m.st. Warszawy: Biuro Polityki Lokalowej


Opis Projektu

Cel główny Projektu:

opracowanie, testowanie i wdrożenie modelu trwałego kończenia bezdomności opartego o Metodę Najpierw Mieszkanie poprzez transfer, zaadaptowanie i wdrożenie oraz wymianę informacji i doświadczeń z Finlandii.

Metoda Najpierw Mieszkanie to innowacyjna w Polsce metoda. Metoda polega na zapewnieniu osobie w kryzysie bezdomności pomocy składającej się z 2 części:

 1. samodzielnego mieszkania;
 2. kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia zespołu specjalistów (psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty, pracownika socjalnego, doradcy pracy, prawnika itp.).

Dzięki takiej pomocy, osoba bezdomna będzie miała szansę rozwiązać część swoich problemów i stopniowo powracać do samodzielności.

Zadaniem Miasta w projekcie jest przekazanie na czas realizacji Projektu 21 lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy do zamieszkania dla uczestników Projektu.

Wyznacznikiem świadczącym o poprawie sytuacji osoby bezdomnej będzie jej zdolność do utrzymania się w mieszkaniu oraz informacje dotyczące poprawy jej sytuacji życiowej (m.in. stan zdrowia, samodzielne funkcjonowanie, role społeczne, relacje międzludzkie) na podstawie informacji gromadzonych przez pracujący z osobą zespół specjalistów.

Metoda testowana jest w oparciu o doświadczenia fińskie, przy wsparciu partnera z Finlandii Y-Foundation. Zastosowanie tej metody w Finlandii umożliwiło całkowite wyeliminowanie w tym kraju problemu chronicznej bezdomności.


Grupa docelowa – 20 osób:

 • które pozostają w kryzysie bezdomności powyżej 3 lat;
 • mających zdiagnozowane i/lub podejrzewane zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia (skumulowane zaburzenia);
 • dla których Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu.


Główne działania w Projekcie:

 • zapewnienie grupie docelowej mieszkań z zasobu m.st. Warszawy;
 • zapewnienie grupie docelowej kompleksowej pomocy od początku (tuż po decyzji o udziale
 • w Projekcie) intensywnej zindywidualizowanej pomocy specjalistów;
 • zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia zespołu specjalistów dodatkowo dla 20 osób, które są już lokatorami w zasobach mieszkaniowych m.st. Warszawy i które są zagrożone utratą lokalu;
 • zapewnienie grupie  min. 130 osób doświadczających bezdomności konkretnego wybranego wsparcia uzupełniającego (np. psychiatrycznego) do dostępnego w Mieście.

Projekt uzupełnia działania Miasta w zakresie przeciwdziałania bezdomności. W ramach realizacji Projektu Miasto przetestuje metodę Najpierw Mieszkanie oraz razem z partnerami opracuje jego ostateczną wersję do zaimplementowania w polskich warunkach. Ponadto, Miasto planuje wypracować procedurę umożliwiającą otrzymanie pomocy mieszkaniowej uczestnikom Projektu po jego zakończeniu, pod warunkiem spełnienia przez te osoby kryteriów określonych
w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Działania prowadzone w ramach Projektu są zgodne z polityką Miasta przyjętą w rozdziale
4  Diagnozy (Załącznik nr. 1) do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr XLVII/1459/2021 z Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów powstałych w ramach projektu a także śledzenia konta na Facebook'u pn. Zamieszkani - o metodzie Housing First.

Załączniki: