null

Obniżka czynszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osoba będąca najemcą lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy może ubiegać się o obniżkę płaconego czynszu. Warunki dotyczące obniżki czynszu zawarte są w Zasadach polityki czynszowej zamieszczone Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy, w tym Programie Mieszkaniowym m.st. Warszawy.

Obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów udziela Prezydent m.st. Warszawy na wniosek najemcy, jeżeli ma on niskie dochody (czyli gdy średnia miesięczna wysokość dochodu w gospodarstwie domowym najemcy nie przekracza kwoty wynikającej z uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – § 6 uchwały najmowej).

Niskie dochody gospodarstwa domowego to dochody, które są równe lub mniejsze niż kwoty w poniższej tabeli:

Tabela dochodów

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Wysokość dochodu*

1 osoba

4 730,39 zł

2 osoby

6 622,55 zł

3 osoby

9 145,43 zł

4 osoby

10 722,22 zł

5 osób

12 929,74 zł

*Przykładowy dochód netto dla umowy o pracę.

Podane kwoty zostały ustalone na podstawie publikowanego co roku w listopadzie- obwieszczenia prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Podane kwoty to dochody w rozumieniu art. 3. ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość obniżki naliczonego czynszu (wyrażoną w pełnych procentach), oblicza się według następującego wzoru:

Wzór przedstawia wysokość obniżki. Obniżka = (1 - (2 * D) / (3 * PW )) * 100 %

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O –  wysokość procentowa obniżki

D – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy (łączny)

PW –  przeciętne wynagrodzenie miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim obowiązujące w dacie złożenia wniosku.

Wysokość obniżki nie może być większa niż 80% naliczonego czynszu, a w przypadku gdy najemca korzysta z dodatku mieszkaniowego, to  obniżka ta nie może być większa niż obniżka liczona według następującego wzoru:

[80%•(C+Op)]-(Dd-R)] 

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

C – naliczony czynsz,

Op – opłaty niezależne od właściciela (zgodnie z zawiadomieniem),

Dd – wysokość dodatku mieszkaniowego,

R – ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego (jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym).

Czynsz naliczony po uwzględnieniu wszystkich obniżek z uwagi na położenie lokalu i jego wyposażenie według oraz obniżki z tytułu niskich dochodów  nie może być niższy niż był czynsz dla najmu socjalnego lokalu.

Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością udzielenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Aby uzyskać obniżkę czynszu należy złożyć wniosek o obniżkę czynszu.

Pobierz wniosek o obniżkę czynszu ze strony 19115.

Informacje można też uzyskać bezpośrednio w dzielnicach Miasta.

Dzielnica Gdzie można uzyskać informacje o obniżce Telefon 
Bemowo Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy  22 443-75-73
Białołęka Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy 22 325-42-21
22 325-42-25
Bielany Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy  22 325-44-21
Mokotów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  22 543-38-71 
22 543-38-77 
22 543-38-69
Ochota Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy  22 443-96-55
22 443-96-64
Praga-Południe Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy 22 443-54-67 
22 443-54-82 
22 443-54-87 
Praga-Północ Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2 22 205-40-70
Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 3  22 205-40-60
Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 4  22 205-40-80
Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5  22 205-40-50
Rembertów Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych  22 443-39-23
Śródmieście Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście - informacja 22 336-61-13
Targówek Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 22 594-07-30 Bródno 
22 576-23-51 Targówek
Ursus Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy 22 443-62-17
Ursynów Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy 22 443-72-89 
22 443-74-95
Wawer Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 22 277-35-00 
Wesoła Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,  Wydział Spraw Społecznych i  Lokalowych dla Dzielnicy

22 443-40-65

22 443-40-59
Wilanów Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy    22 443-50-39
Włochy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  22 863-55-24 (wew. 1 – administracja)
Wola Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy 22 443-58-71
Żoliborz Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy 22 443-90-44
22 443-90-46 

 

Prezydent m.st. Warszawy nie udziela obniżki czynszu:

 1. najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą,
 2. najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków gospodarstwa domowego,
 3. najemcy lokalu socjalnego (najem socjalny lokalu),  w przypadku najmu socjalnego lokalu/lokalu socjalnego,
 4. najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni większej niż uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego i nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy wynajmującego na lokal spełniający warunki lokalu zamiennego o niższych kosztach utrzymania lub po wyrażeniu tej zgody nie przyjął drugiej propozycji wskazanego przez wynajmującego lokalu,
 5. najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości,
 6. najemcy lokalu będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
 7. jeżeli kwota obniżki byłaby niższa niż 0,2 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim w dniu przyznania tej obniżki.

Prezydent m.st. Warszawy odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli:

 1. w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe, a także w przypadkach odmowy przez wnioskodawcę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub odmowy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy,
 2. najemca utracił tytuł do zajmowanego lokalu,
 3. najemca nie wywiązuje się z warunków umowy określającej spłatę zaległości.
 4. w przypadku złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.