null

Konkurs „Przyjazne podwórko”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dnia 1 września 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy uchwalił zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury i regulaminu konkursu pod nazwą „Przyjazne podwórko”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP.

Podstawowe informacje o zarządzeniu

  1. Projekt zarządzenia dotyczy obszaru:

Racjonalizacja gospodarowania podwórkami miejskimi.

  1. Cel wprowadzenia zarządzenia:

Wspieranie działań na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności podwórek miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia zieleni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejsc wypoczynku, a także zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (likwidacja barier architektonicznych).

 

  1. Zakres przedmiotowy zarządzenia – najważniejsze postanowienia:
  • Adresatem konkursu będą Wspólnoty Mieszkaniowe, w których m.st. Warszawa jest jednym ze współwłaścicieli i mają zawarte umowy dzierżawy lub współdzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta.
  • Działanie realizowane będzie poprzez finansowanie remontów podwórek miejskich przy udziale własnym wspólnot w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia. Każde zadanie w ramach projektu będzie dwuletnie.
  • Dofinansowaniem będą mogły być objęte działania na terenach zapisanych w umowie dzierżawy lub współdzierżawy polegające między innymi na tworzeniu i renowacji terenów zielonych, budowie lub remoncie czy wymianie infrastruktury towarzyszącej w postaci chodników, ciągów jezdnych, oświetlenia, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci, miejsc gromadzenia odpadów, płotków.
  • Wyboru podwórek, które otrzymają dofinansowanie, dokona Komisja Konkursowa, w ramach środków, które zostaną zabezpieczone w budżecie.

Dodatkową korzyścią z wprowadzenia przedmiotowych działań będzie większa liczba dzierżawionych podwórek przez Wspólnoty oraz poczucie odpowiedzialności za ten teren i dbałość o niego.