Podstawowe informacje o najmie lokali miejskich

Pomoc mieszkaniowa jest realizowana poprzez najem lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta (tzw. lokali komunalnych) lub lokali w ramach zasobu miejskich Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) na zasadach ustalonych przez m.st. Warszawę.

O pomoc mieszkaniową, czyli o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy (tzw. lokal komunalny) mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które spełniają kryteria określone w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Pomoc mieszkaniowa udzielana jest również poprzez wskazanie do najmu lokalu TBS na podstawie zarządzenia nr 1294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS.