Lokale dla organizacji pozarządowych

Lokale dla organizacji pozarządowych

Prezydent m.st. Warszawy może przekazać na cele społeczne lokale mieszkalne
z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
:

 • jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy,

 • na rzecz organizacji pozarządowych w uzasadnionych przypadkach.

Tryb oddania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy dla jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy lub organizacji na cele społeczne określony został w uchwale najmowej (§ 24).

Warunkiem przekazania lokalu jest:

 • przeznaczenie lokalu opróżnionego, które w ocenie zarządu dzielnicy nie jest niezbędny do udzielania pomocy mieszkaniowej,

 • powierzchnia, struktura, usytuowanie w budynku, wyposażenie w urządzenia czy lokalizacja umożliwiają realizację zadań z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ochronie zdrowia psychicznego,

 • pod warunkiem wykonywania przez organizacji pozarządowej na rzecz członków wspólnoty samorządowej zadań z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ochronie zdrowia psychicznego.

Na rzecz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

Na rzecz organizacji pozarządowej:

Na poziomie dzielnicowym:

Inicjatywa dzielnicy lub OPP po przeprowadzonym konkursie – procedurę w tym zakresie opisano w poniższej zakładce.

Na poziomie ponad dzielnicowym:

 1. w związku z zawartą umową/porozumieniem o współpracy zawieranej w oparciu o:

 • art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – wybór partnerów do współpracy na tej podstawie następuje z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Miasto dokonując wyboru, jest obowiązane w szczególności do ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów przy uwzględnieniu zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze. Ogłoszenia w tym zakresie realizowane są przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na tej podstawie zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. Wyboru organizacji dokonuje się w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezydenta. Konkursy w tym zakresie realizowane są przez Biuro Pomocy i Polityki Społecznej.

 1. na wniosek komórki lub jednostki m.st. Warszawy która zawarła umowę lub porozumienie o współpracy, Zarząd Dzielnicy wydziela lokale. Komórka, która zawarła umowę lub porozumienie o współpracy przygotowuje Zarządzenie w sprawie przekazania lokalu na rzecz OPP.

 • Przekazanie lokalu następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

PRZEBIEG PROCESU WYBORU ORGANIZACJI

1. Zarząd dzielnicy publikuje informację o lokalach w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz na okres 21 dni umieszcza ją w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Po opublikowaniu uchwały zarządu dzielnicy o wydzielonych lokalach ogłasza się termin początkowy i okres składania ofert w sprawie wydzielonych lokali. Okres składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni, a jego termin początkowy nie może nastąpić wcześniej niż po upływie okresu publikacji.

3. Organizacja pozarządowa zainteresowana przekazaniem lokalu składa w wyznaczonym w ogłoszeniu okresie ofertę wraz z koncepcją realizacji zadań w lokalu oraz wymaganymi załącznikami.

4. Organizacja przedkłada razem z ofertą rekomendacje z Biura Pomocy i Projektów Społecznych lub Biura Polityki Zdrowotnej o prowadzonej i planowanej działalności.  Burmistrz Dzielnicy może wystąpić do innej jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy lub administracji rządowej lub właściwej komórki organizacyjnej o dodatkową opinię o działalności organizacji.

5. Wybór oferty:

 • gdy w wyznaczonym terminie wpłynie jedna oferta - zarząd dzielnicy dokonuje wyboru tej oferty, gdy organizacja pozarządowa gwarantuje wykonanie zadań na oczekiwanym poziomie;

 • gdy w wyznaczonym terminie wpłynie więcej niż jedna oferta - zarząd dzielnicy, dokonuje wyboru oferty tej organizacji pozarządowej, która daje rękojmię najlepszego wykonania zadań. Burmistrz dzielnicy może zwrócić się do organizacji pozarządowych o uzupełnienie w dodatkowym terminie, ofert w formie ułatwiającej ich porównanie.

6. Zarząd dzielnicy po dokonaniu wyboru oferty przygotowuje projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego na rzecz wybranej organizacji pozarządowej.

7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy stanowi podstawę do podpisania umowy najmu.

Preferencje w wyborze oferty przysługują tym organizacjom pozarządowym, które dołączą do wniosku:

 1. rekomendacje (referencje) o  prowadzonej działalności od jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej;

 2. dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczonych środków na realizację zaplanowanej w lokalu działalności;

 3. dokumenty potwierdzające brak zaległości finansowych wobec m.st. Warszawy w przypadku wynajmowania (aktualnie lub w okresie ostatnich 5 lat) innych lokali od m.st. Warszawy.

Fundacja Fundusz Współpracy - projekt pn. "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności".

Informacja o projekcie

Portal Najpierw Mieszkanie

Facebook- Zamieszkani - o metodzie Housing First

Habitat for Humanity Poland - projekt pn. „HomeLab – Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model”. Wsparcie integracji społecznej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie modelowego systemu mieszkań o charakterze wspomaganym.  

Strona internetowa Habitat for Humanity

Facebook Habitat for Humanity