Opłaty za lokal

Najemca z tytułu użytkowania lokalu zobowiązany jest ponosić nastepujące opłaty za lokal:

  • czynsz (pokrywający co najmniej koszty ponoszone przez właściciela z tytułu oddania lokalu w najem) oraz

  • opłaty niezależne od właściciela (za tzw. media, np. energia, gaz, woda, odbiór odpadów, odbiór nieczystości ciekłych).

W zasobie mieszkaniowym m.st. Warszawy czynsz naliczany jest na podstawie zasad polityki czynszowej, które określone są w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programie Mieszkaniowym m.st. Warszawy oraz w Zarządzeniu nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

Obecnie stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi w przypadku:

  • najmu socjalnego lokalu - 1,90 zł za 1 m2 (np. dla 40 m lokalu opłaty wynoszą 76 zł z tytułu czynszu plus opłaty za tzw. media),
  • najmu lokalu na czas nieoznaczony- stawka bazowa wynosi 9,83 zł za 1 m2 (co oznacza, że w strefie miejskiej dla 40 m lokalu opłaty wynoszą 393 zł z tytułu czynszu plus opłaty za tzw. media). Stawka ta może zostać podwyższona lub obniżona.

Poniżej znajduje się tabela z czynnikami obniżającymi oraz wysokością obniżki.

Należy pamiętać, że suma czynników obniżających nie może być większa niż 60%.

Lp.

Czynniki obniżające czynsz

Wysokość obniżki

 1. 

budynek, w którym znajduje się lokal położony jest w strefie peryferyjnej

10%

 2.

brak instalacji zimnej wody w lokalu

15%

3.

brak kanalizacji w lokalu

15%

4.

brak WC w lokalu

15%

5. 

brak łazienki w lokalu

10%

6. 

brak łazienki i WC w lokalu

25%

7. 

brak instalacji centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w lokalu, przy równoczesnym braku zastosowania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania lokalu

30%

8. 

brak instalacji centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w lokalu, przy równoczesnym braku zastosowania odnawialnych źródeł energii do podgrzewania wody

10%

9. 

brak pomieszczenia kuchennego albo wnęki kuchennej w lokalu

10%

10. 

pomieszczenie kuchenne albo wnęka kuchenna pozbawiona bezpośredniego oświetlenia naturalnego

2%

11.

brak instalacji gazowej przy jednoczesnym braku odpowiednio wzmocnionej instalacji elektrycznej

5%

12. 

lokal wspólny tj. taki lokal mieszkalny, w którym poszczególne izby najmowane są przez dwóch lub więcej najemców

10%, przy czym za wspólne korzystanie z pomieszczeń: kuchnia, łazienka, WC - dodatkowa obniżka o 7% za każde z nich

13. 

brak odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp do lokalu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku i zamieszkującym w tym lokalu

20%

14.

lokal, z którego korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku i zamieszkującą w tym lokalu jest utrudnione, jeżeli najemca złoży wniosek i zostanie  zakwalifikowany do zamiany lokalu

20%

15.

lokal usytuowany powyżej 4 kondygnacji nadziemnej w budynku bez windy

10%

16.

lokal położony w suterenie budynku

15%

17.

lokal znajdujący się w budynku wymagającym napraw głównych co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych (fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja schodów i dach)

20%

18.

lokal powinien być opróżniony w związku z decyzją organu nadzoru budowlanego - do czasu tego opróżnienia

50%

 

Tabela z czynnikami podwyższającymi czynsz:

Lp.

Czynniki podwyższające czynsz w przypadku gdy budynek, w którym znajduje się lokal:

Wysokość podwyżki

położony jest w strefie centralnej

10%

podlega ochronie fizycznej

10%

jest wolnostojący, w którym wydzielono do 4 lokali

15%.

W przypadku trudności w ponoszeniu opłat za lokal, aby zapobiegać powstawaniu zadłużenia skorzystaj z dodatku mieszkaniowego i energetycznego lub obniżki czynszu

W tym roku dodatek energetyczny został zastąpiony dodatkiem osłonowym (w związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone od dnia 4 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r., pozostaną bez rozpoznania).


Jeżeli najemca nie wnosi opłat za lokal, a suma zadłużenia wynosi więcej niż należne opłaty za 3 miesiące, to umowa najmu może zostać wypowiedziana.


W przypadku powstania zadłużenia w opłatach za lokal, należy niezwłocznie zwrócić się do administracji i skorzystać z dostępnych form pomocy, takich jak:

Opłaty za lokal - tłumaczenie na Polski Język Migowy