Weryfikacja dochodowa

Ustawodawca wprowadził obowiązek regularnej weryfikacji dochodów najemców lokali wynajmowanych przez gminę.

Obowiązkowej weryfikacji podlegają:

Najemcy, którzy wynajmują lokal od m.st. Warszawy na podstawie umowy zawartej po 21 kwietnia 2019 r.

Uwaga: weryfikacji nie podlegają najemcy, którzy:

 • zawarli umowę do 21 kwietnia 2019 r.,
 • byli najemcami lokali na podstawie umowy zawartej przed 21 kwietnia 2019 r., dokonali zamiany lokalu i obecnie zajmują lokal na podstawie umowy zawartej po 21 kwietnia 2019 r.,
 • są najemcami lokali zamiennych na podstawie umów zawartych po 21 kwietnia 2019 r.,
 • są najemcami lokalu na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu,
 • wstąpili w najem lokalu po śmierci poprzedniego najemcy, który nie podlegał weryfikacji.
 1. Każdy najemca podlegający weryfikacji otrzyma wezwanie do dostarczenia deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (wzór deklaracji).
 2. W deklaracji należy wykazać wysokość dochodów członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających jej złożenie.
 3. W wezwaniu wskazany będzie termin do złożenia deklaracji (miesiąc od daty otrzymania wezwania).
 4. Wraz z deklaracją można złożyć dokumenty poświadczające: dochód podany w deklaracji tj.:
 • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,zaświadczenia o wysokości dochodów potwierdzone przez pracodawcę,
 • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek,
 • dla dochodów z gospodarstwa rolnego – decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego,
 • dla innych źródeł dochodu – oświadczenia o dochodach,
 • w przypadku osób, które utrzymują się z emerytury i renty – decyzję o przyznaniu tych świadczeń,
 • w przypadku osób, które płacą lub otrzymują alimenty – informację o ich wysokości wraz z dokumentami potwierdzającymi.
 1. Wraz z deklaracją można złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące sytuacji osób w gospodarstwie domowym. Pozwoli to prawidłowo określić wysokość kryteriów dochodowych. Podwyższone kryteria dotyczą:
 1. osób z niepełnosprawnością:
 • w stopniu znacznym albo równoważnym,
 • którym w orzeczeniu wskazano konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 1. rodzin wielodzietnych – składających się z rodziców/rodzica lub opiekuna oraz co najmniej trojga dzieci,
 2. gospodarstw domowych, w których:
 • wszystkie osoby mają więcej niż 60 lat,
 • jedynym źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemerytalne, świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub renta rodzinna.
 1. Po dostarczeniu deklaracji Miasto sprawdzi wysokość dochodów wg obowiązujących kryteriów i w przypadku ich przekroczenia obliczy nową wysokość czynszu wg wzoru wynikającego z ustawy.
 2. W razie wątpliwości zostanie wysłane wezwanie o dodatkowe wyjaśnienia.
 3. Najemca otrzyma wypowiedzenie wysokości czynszu wraz z jego nową wysokością. Gdy podwyżka przekracza 50% dotychczasowej wysokości czynszu przez pierwsze 6 miesięcy obowiązywania podwyżki najemca płaci czynsz w wysokości 150% dotychczasowej wysokości czynszu.

Jeżeli najemca:

 1. nie złoży deklaracji lub dokumentów - czynsz zostanie podwyższony do wysokości kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku (obecnie jest to stawka 52,63 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu);
 2. uzupełni deklarację lub dokumenty po terminie złożenia - wysokość czynszu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy.
 1. W przypadku przekroczenia wysokości dochodu określonego na podstawie kryteriów  zawartych w uchwale rady gminy ustalana jest nowa wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
 2. Nowy czynsz ustalany jest według wzoru, który wynika z art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 i 975). Jest on wyższy o kwotę przekroczenia kryterium w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
Grafika przedstawia wzór służący do obliczenia nowej wysokości czynszu: C= C(k) +(D/n - L(dn))
 

 

 

 

We wzorze do obliczenia nowej wysokości czynszu poszczególne symbole oznaczają:
C - nowa wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego,
Ck - wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego, jaka obowiązywałaby w przypadku, gdyby dla gospodarstwa domowego o danej liczbie członków wysokość dochodu nie przekraczała dochodu określonego na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy,
D - średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji,
n - liczba osób w gospodarstwie domowym najemcy, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wartość 1,4,
Ldn - określona na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy wysokość dochodu gospodarstwa domowego o danej liczbie członków, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu

 1. Dodatkowo, nowy czynsz nie może:
 • być niższy niż czynsz przed weryfikacją dochodową,
 • przekroczyć w skali roku 8% wartości odtworzeniowej lokalu (tj. stawki 52,63 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu).
 1. Wypowiedzenie dokonywane jest na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące.

Po wypowiedzeniu czynszu najemca może:

 • Uznać podwyżkę i płacić podwyższoną stawkę czynszu.
 • 6 miesięcy po podwyżce wystąpić do właściciela z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów. Wystąpienie jest możliwe gdy w czasie obowiązywania nowego czynszu dochody najemcy ulegną obniżeniu. 
 • Odmówić przyjęcia podwyżki. Skutkiem odmowy jest rozwiązanie umowy najmu w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła odmowa.
 • Zakwestionować podwyżkę na drodze postępowania sądowego (zarówno zasadność naliczenia lub jej wysokość). Do czasu rozwiązania umowy lub prawomocnego orzeczenia sądu o wysokość czynszu nie ulega zmianie. W przypadku stwierdzenia zasadności podwyżki przez sąd najemca jest obowiązany wyrównać różnicę za okres od upływu wypowiedzenia do dnia uprawomocnienia się wyroku.