Najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy

O zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie 4 kryteria:

 1. wykażą, że Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu,

 2. których dochód z ostatnich 12 miesięcy nie przekracza określonej wartości;

 3. zamieszkują w warunkach mieszkaniowych uzasadniających ich poprawę,

 4. nie mogą same zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych.

Dochód –bierze się pod uwagę średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego z ostatnich 12 miesięcy; przy czym w przypadku:

 1. posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego (dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego),

 2. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego),

 3. uzyskiwania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przyjmuje się za dochód miesięczny w wysokość 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny)

oblicza się go na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

W pozostałych przypadkach dochód ustala się zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że w przypadku obliczania kryterium dochodowego bierzemy przychody pomniejszone o:

 1. koszty ich uzyskania,

 2. należny podatek dochodowy od osób fizycznych,

 3. składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz

 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pomniejszone przychody stanowią tzw. dochody netto.

Warto zauważyć, że dochodem są również dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wskazane w art. 3 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych) np.: alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, renty.


Wyliczenie dochodu (§ 5 uchwały najmowej)

Łączny dochód z ostatnich 3 miesięcy uprawniający do uzyskania pomocy mieszkaniowej nie może przekraczać iloczynu wartości, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowym wsparciu oraz odpowiedniej wartości procentowej, o której mowa w uchwale.

1. Wartość, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowym wsparciu (§ 5 ust. 1 uchwały najmowej)

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,4.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim jest ogłaszane raz do roku na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 r. wynosi: 7508,56 zł.


2. Wartości procentowe (§ 5 ust. 2 uchwały najmowej)

Wartości procentowe

Grupa uprawnionych

25 %

dla najmu socjalnego lokalu

35 %

dla najmu socjalnego lokalu dla osób spłacających zadłużenie

60 %

dla najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony

70 % - dla wnioskodawców:

• dla gospodarstw w których choć jedna osoba jest osobą z niepełnosprawnością*

• dla osób będących wychowankami domów dziecka i różnej formy opieki zastępczej (do 25 lat)

• dla osób z budynków prywatnych i zakładowych*

• przy zamianach  na większy lokal, większą liczbę lokali

• dla rodzin wielodzietnych*

80 % - dla wnioskodawców:

• dla osób z niepełnosprawnościami i zamieszkujących w budynku prywatnym/zakładowym*

• dla osób zamieszkujących w budynkach prywatnych lub zakładowych i utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub świadczenia równoważnego

• dla gospodarstw, składających się z opiekuna i osoby z niepełnosprawnością

• dla pracowników szkół (o najem takiego lokalu występuje dyrektor szkoły)

• dla gospodarstw domowych, gdzie każda z osób ma więcej niż 65 lat i utrzymuje się z emerytury lub świadczenia równoważnego

• dla osób ubiegających się o regulacje tytułu do zajmowanego lokalu

• przy zamianach wzajemnych (pomiędzy najemcami z zasobu Miasta)

*Szczegółowe opisy osób uprawnionych znajdują się w § 5 ust. 2 uchwały najmowej.

W tabeli przedstawiony jest maksymalny łączny dochód netto dla całego gospodarstwa domowego uprawniający do uzyskania pomocy mieszkaniowej od 12 grudnia 2023 r.

Gospodarstwo domowe

Wartości procentowe określające kryterium dochodowe

25 %

35 %

60 %

70 %

80 %

jednoosobowe

1 971,00 zł

2 759,40 

4 730,39 zł

5 518,79 zł

6 307,19 zł

dwuosobowe

2 759,40 zł

3 863,15 zł

6 622,55 zł
 

7 726,31zł

8 830,07 zł

trzyosobowe

3 810,59 zł

5 334,83 zł

9 145,43 zł

10 669,66 zł

12 193,90 zł

czteroosobowe

4 467,59 zł

6 254,63 zł

10 722,22 zł

12 509,26 zł

14 296,30 zł

 

*UWAGA - w przypadku obowiązku, o którym mowa w art. 21 c Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – dochód wykazany w tabeli musi być podzielony przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Warunki mieszkaniowe uzasadniające ich poprawę (§ 7 uchwały najmowej)

Gospodarstwo domowe

Metraż uzasadniający poprawę warunków mieszkaniowych

jednoosobowe

10 m2

dwuosobowe

14 m2

trzyosobowe

20 m2

czteroosobowe

26 m2

pięcioosobowe

32 m2

sześcioosobowe

38 m2

 

Zwolnione z tego warunku są osoby, które  np. zamieszkują w pomieszczeniach wymagających opróżnienia w związku z rozbiórką lub osoby bezdomne (§ 7 ust. 2 uchwały najmowej)

Kto może się ubiegać o najem lokalu - tłumaczenie na Polski Język Migowy